След като Младите Зелени, заедно с гръцкия депутат Михалис Тремополус от Групата на Зелените в Европейксия Парламент, изготвиха парламентарен въпрос, във връзка с проблемите на околната среда и ски курортите в България, който бе зададен от парламентарната трибуна в средата на април, сега идва и отговора на Европейската комисия, даден от Комисаря по околна среда - Янез Поточник.

Въпрос на Михалис Тремопулос (Verts/ALE)

Текст: През последните години има данни за тежки свлачища в планината Пирин, причинени от широкомащабни сечища и обезлесяване. Българското правителството даде лиценз за разширяване на ски курорта в Банско, независимо от това, че разширяването включва територии от Национален парк Пирин, който е част от НАТУРА 2000 (BG0000209) и от обект, представляващ световно наследство. Доклади за негативното въздействие на ски зоната в Банско са изготвяни още от 2006 г. и досега. През последните 4 години наводненията в Банско, свързани с обезлесяването на Пирин, са нараснали чувствително.
Друг случай е свързан с дейността на "Витоша Ски" в близост до София, при която на границата на природен парк без разрешение са разрушени около 20 огромни морени, също част от НАТУРА 2000 (BG0000113). И в двата случая има показания за корупция и държавно покровителстване спрямо собствениците на обектите, които по съвпадение са и високопоставени чиновници в Българска федерация по ски. Значителни държавни фондове, предназначени “за обучение по ски спорт“, текат към определени частни ски центрове, докато други ски центрове са напълно лишени от държавна финансова подкрепа.
Питането към Европейската комисия е:
1.      България предоставила ли е информация за резултатите от гореспоменатото разрушаване на морените? Свързани ли са наводненията в Банско с горската сеч в региона?
2.      Горепосочените дейности съвместими ли са с националното и европейското законодателство? Ако има нарушение, какви ще са действията на Комисията?
3.      Какви критерии се прилагат в страната членка България за лицензиране на разширението в ски курорта Банско в рамките на Национален парк Пирин? Осъществена ли е оценка на въздействието върху околната среда и проведен ли е публичен одит?
4.      След като Комисията е била информирана за реализираните по-крупни инфраструктурни проекти в Пирин още през 2007 г., то какви действия е предприела тя в това отношение?
5.      Има ли конфликт на интереси между Българска федерация по ски, “Юлен“ ООД и търга за концесия на ски курорт Витоша? Осъществява ли се справедливо разпределение на българските държавни фондове в подкрепа на ски спорта?
Отговор на Г-н Поточник
От името на Европейската Комисия
(25.03.2011)

По отношение на справката, представена от почетните членове относно изсичането на гори и обезлесяването на Пирин планина, както и относно разрастването на ски курорта Банско в рамките на Национален парк “Пирин”, службите на Комисията потвърждават, че са получили информация относно тези проекти и дейности.
В резултат на това Комисията поде процедура за нарушение срещу България за неуспешно прилагане на Директива 92/43/ЕЕС от 21 май 1992 г. относно консервацията на естествените хабитати и на флората и фауната (Директива за Хабитатите), както и Директива 85/337/ЕЕС относно оценката на ефекта от определени обществени и частни проекти върху околната среда (Директива за оценка на въздействието върху околната среда), всичко това по отношение на проекти и дейности  по изграждането на ски курорти в Пирин планина. Освен подемането на процедура за нарушения, Комисията ще извърши и посещение на място в планините Пирин и Рила в началото на април 2011, за да се удостовери и оцени предвижданото негативно въздействие върху околната среда, включително и за изсичането на гори и обезлесяването по причина на изграждане на ски курорти.
По-нататък, на свое заседание, състояло се на 1-ви февруари 2011 г., Комисията по петициите на Европейския парламент е решила да осъществи мисия по разследване на факти през 2011 г. в резултат на множеството петиции, изпратени от България до Парламента, отнасящи се до опазване на природата в България като цяло и в планините Рила и Пирин, в частност.
Относно писмото на почетните членове за разрушаването на морени в планината Витоша, което е имало място в края на септември и началото на октомври месец 2008 г., Комисията желае да отбележи, че не е започната процедура за нарушение срещу България специално по този факт. Въпреки това, казусът с разрушаването на морените на Витоша ще бъде поставен и дискутиран пред българските власти по време на срещата в София в началото на април 2011 г.
По отношение на писмото на почетните членове, касаещо твърдението за връзка между изсичането на гори и обезлесяването в Пирин планина, от една страна, и наводненията в Банско през май 2010 г., от друга, Комисията не е получила информация, която да послужи като доказателство за подобно заключение.
Относно писмото на почетните членове, в което се твърди, че съществува конфликт на интереси между българската ски федерация, “Юлен” ООД, и търга за концесия за ски курорта “Витоша”, Комисията няма юрисдикция да се занимае с подетия проблем, тъй като той е в компетенцията единствено на съответните власти в страната.