Изх. №02-12/05-07.2011 Г.

 

ДО ВЪРХОВНИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ЧРЕЗ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

ЖАЛБА

 

от Зелена партия, представлявана от Александър Каракачанов

 

Съдебен адрес: гр. София, ул. "Поп Богомил" 49, п.к. 1202

 

Против; Решение №427/16.06.2011 година на Министерски съвет на Република България за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в площ „Блок 1 Нови пазар", разположена на територията на
областите Разград, Силистра, Добрич, Шумен и Варна - прието без изискуемата се според чл. 85 от ЗООС одобрена Екологична оценка преди издаване  на  общия административен акт.

 

Уважаеми върховни съдии,

 

С решение № 427/16.06.2011 година Министерския съвет на Република България е разрешил на „Шеврон България Експлорейшън енд Продъкшън" ЕООД дейност по търсене и проучване на нефт и природен газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. з от Закона за подземните богатства в площ „Блок 1 Нови пазар", разположена на територията на областите Разград, Силистра, Добрич, Шумен и Варна.

Решение № 427/16.06.2011 година на Министерския съвет е незаконосъобразно, тъй като е издадено без одобрена Екологична оценка, изискуема по чл. 85 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ за планове и програми, когато тези планове и програми очертават рамката за бъдещото развитие на инвестиционни предложения по приложения № 1 и № 2 от ЗООС.

Това решение има характерните особености на общ административен акт. С него непосредствено се създават права и задължения за „Шеврон България Експлорейшън енд Продъкшън", но и се засягат права, свободи и законни интереси на неопределен брой субекти - общини, сред които е община Нови Пазар, български граждани и организации, тъй като има действие занапред и при изпълнението му евентуално биха възникнали неблагоприятни и вредни последици засягащи обществени интереси.

Програмата за търсенето и проучването на нефт и земен газ се прави с цел намиране на находища на нефт и земен газ с последващо инвестиционно намерение за добив, като търсенето и проучването им недвусмислено попада в приложение 1 т. 31 към чл. 92 т. 1 на ЗООС.

Обстоятелството, че Министерски съвет е приел решението без да е проведена процедура за Екологична оценка, което противоречи на основните принципи по опазване на околната среда, вменени като норма за прилагане на закона - чл. 3 от ЗООС. Решението на Министерски съвет не дава предимство на изискванията на закона за опазване на природната среда и средствата за предотвратяване от химическо и друго замърсяване, предвид вероятността за последващо настъпване на вреди, свързани включително с живота и здравето на гражданите от засегнатите територии. Причинените от проучването вреди, като резултат от дейностите които ще извършва „Шеврон България Експлорейшън енд Продъкшън", трудно могат да се отделят от самия добив и са не по-малко опасни за околната среда и нейните компоненти.

Решението на Министерски съвет възпрепятства информирането и участието на обществеността в процеса на вземане на решения в областта на околната среда и човешкото здраве. Решението на Министерски съвет вреди за интегрирането на политиката за опазване на околната среда в секторните и регионалните политики за развитие на икономиката и обществените отношения. Министерският съвет незаконосъобразно се отказва от превантивния контрол, вменен му като задължение за изпълнение от чл. 152 на ЗООС чрез възлагане на екологична оценка при одобряване на планове и програми, с цел да не се допуска замърсяване и/или увреждане на околната среда над допустимите норми преди осъществяване на предлаганата и/или планираната дейност по чл. 153, ал. 1 от ЗООС. Решението на МС на РБ необосновано, тъй като в него не са изложени конкретни мотиви за наличието на особено важен държавен интерес подлежащ на защита, поради което е приел решение № 427/16.06.2011 година без изискуемата се от закона екологична оценка.

Ето защо ви моля да приемете, че Министерски съвет на Република България като е разрешил на „Шеврон България Експлорейшън енд Продъкшън" ЕООД да извършва дейност по търсене и проучване на нефт и природен газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. з от Закона за подземните богатства, в площ „Блок 1 Нови пазар" за територията на областите Разград, Силистра, Добрич, Шумен и Варна е приел незаконосъобразен акт и моля да отмените Решение № 427/16.06.2011 г. на Министерски съвет като незаконосъобразно.

Моля ви да бъде публикувано обявление в Държавен вестник за образуваното пред Върховния административен съд съдебно производство, с цел конституиране на делото на други заинтересовани лица.

Моля да задължите ответника да представи преписката по издаване на административния акт и работната програма на титуляра на процесното разрешение, както и протокола, който е изготвен за публикуване на процесното решение на интернет страницата на МС на РБ.

 

Прилагам: копие от жалбата за ответника и заинтересованата страна.

 

гр. София                      С уважение:

                                                                /Ал. Каракачанов/