Днес (1 юли 2010 г.), Инициативен комитет, организирал Национална гражданска инициатива, внесе предложение до Народното събрание за „Закон за връщане на заграбените чрез замени гори и земи”. Предложението е подкрепено от над 2200 граждани. Съгласно ЗАКОНА ЗА ПРЯКО УЧАСТИЕ НА ГРАЖДАНИТЕ В ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ И МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ (ЗПУГДВМС), предложението трябва да бъде разгледано от Народното събрание в пленарна зала в срок от 3 месеца.

Предложеният на Народното събрание  Закон за връщане на заграбените чрез замени гори и земи обявява за нищожни и връща на държавата земи и гори покрай черноморското крайбрежие, големите планински курорти и защитени територии, които са особено ценни и имат висока пазарна стойност. Територии, които бяха практически подарени на частни лица през периода 2003 -2009 година. 
Това са над 70 хиляди декара земи и гори, като държавата е загубила не по-малко от 6 (шест) милиарда лева (разлика между пазарните цени на придобитите и заменени имоти).
Законът за връщане на заграбените чрез замени гори и земи не въвежда национализация, а  взаимна реституция. Държавата си връща имотите, като съответно частното лице си получава земите и горите, които е притежавал преди замяната или парични средства, срещу които е придобил държавните имоти.
Също така, предлаганият закон открива възможност да бъдат атакувани, но вече по съдебен път, и други сделки с държавни и общински имоти, за които има данни, че са в ущърб на обществените интереси. Както е известно, изпълнителната власт често изпитва затруднения от обективен и субективен характер при изпълнението на задължението си да пази държавното имущество. Към това трябва да се има предвид, че на прокуратурата практически е забранено да се меси в сделките на държавата с частни лица, а пък гражданските организации въобще не биват допускани да са страни по дела за разпореждане с държавно и общинско имущество, най-често въз основа на „липсата на правен” интерес. Предлаганият закон разкъсва този порочен кръг, който е предпоставка за дългогодишна корупция, като допуска страна по дела за разваляне на сделки с държавни и общински имоти да бъдат гражданските организации (юридическите лица с нестопанска цел).

1 юли 2010 г.

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


Уважаема г-жо Цачева,

От името на Инициативен комитет, организирал Национална гражданска инициатива по реда на ЗАКОНА ЗА ПРЯКО УЧАСТИЕ НА ГРАЖДАНИТЕ В ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ И МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ (ЗПУГДВМС), внасям предложение до Народното събрание за „Закон за връщане на заграбените чрез замени гори и земи” (приложение 1). Предложението е подкрепено от над 2200 граждани.
Предложеният на Народното събрание  Закон за връщане на заграбените чрез замени гори и земи обявява за нищожни и връща на държавата земи и гори покрай черноморското крайбрежие, големите планински курорти и защитени територии, които са особено ценни и имат висока пазарна стойност. Територии, които бяха практически подарени на частни лица през периода 2003 -2009 година.
Това са над 70 хиляди декара земи и гори, като държавата е загубила не по-малко от 6 (шест) милиарда лева (разлика между пазарните цени на придобитите и заменени имоти). Срещу тези земи, чиято пазарна стойност е в стотици евро на квадратен метър, държавата е получила земи и гори, чиято пазарна стойност достига до мизерните 14 стотинки на квадратен метър.
Много важно е да се отбележи, че предлаганият  Закон за връщане на заграбените чрез замени гори и земи не въвежда национализация, а  взаимна реституция. Държавата си връща имотите, като съответно частното лице си получава земите и горите, които е притежавал преди замяната или парични средства, срещу които е придобил държавните имоти.
Също така, предлаганият закон открива възможност да бъдат атакувани, но вече по съдебен път, и други сделки с държавни и общински имоти, за които има данни, че са в ущърб на обществените интереси. Както е известно, изпълнителната власт често изпитва затруднения от обективен и субективен характер при изпълнението на задължението си да пази държавното имущество. Към това трябва да се има предвид, че на прокуратурата практически е забранено да се меси в сделките на държавата с частни лица, а пък гражданските организации въобще не биват допускани да са страни по дела за разпореждане с държавно и общинско имущество, най-често въз основа на „липсата на правен” интерес. Предлаганият закон разкъсва този порочен кръг, който е предпоставка за дългогодишна корупция, като допуска страна по дела за разваляне на сделки с държавни и общински имоти да бъдат гражданските организации (юридическите лица с нестопанска цел). По този начин гражданите ще могат да контролират разпореждането с обществената собственост и реално по-активно да участват в управлението на държавата.
Уважаема г-жо Цачева, очаквам Народното събрание в съответствие със срока по чл. 52 ал.1 от ЗПУГДВМС да разгледа и вземе отношение по предлагания  Закон за връщане на заграбените чрез замени гори и земи. Иницитивният комитет е готов да излъчи свой представител, както на обсъждането му в съответната комисия, така и в пленарната зала на Народното събрание.


Приложения:

1.    Закон за връщане на заграбените чрез замени гори и земи
2.    Протокол от събрание за организиране на Национална гражданска инициатива
3.    Бланките със събрани подписи на 2224 граждани
4.    Списък на членовете на Инициативния комитет

Председател на Инициативен комитет:

/Ал. Каракачанов/

Членове:
Ваня Григорова
Владимир Минев
проф. Георги Близнашки
Иван Иванов
доц. Минчо Христов
Христо Николов


Повече информация за Инициативния комитет и предложението до Народното събрание можете да получите на:
www.referendum.in
www.greenparty.bg
Фейсбук – група „Референдум за връщане на заграбените чрез замени гори и земи!”
Тел. 029876924, 029870592