От сметището се стича мръсна вода към близкото дере, а оттам в река Батова, която се влива в Черно море. При това, районът на с.Яребична е вододайна зона. Сметището на с.Въглен, където се събира боклука на Варна трябваше да бъде затворено окончателно преди година.Удължаването живота на това сметище се възприема едва ли не като даденост, като нещо което се разбира от самосебе си, като задължение на екоминистъра и на общинския съвет Аксаково. При последната справка в регионалната инспекция на околната среда и водите  (РИОСВ ) ми отговориха, че след многократните удължавания, последно със заповед на екоминистъра, срокът на експлоатация на съществуващото сметище е безсрочен. Тъй като физически е изчерпан капацитета на сметището и разширението не може да продължава, Община Аксаково реши да изгради ново сметище. Въпреки нежеланието на жителите на Аксаковска община да се превърнат в боклукчийско кошче на Варна и Белослав, желанието на общинарите да усвояват европейски пари е неустоимо. Нарушават се законови и морални норми и от други институции в услуга на Община Аксаково. Например:
При издаване на становище от РИОКОЗ Варна за утвърждаване на площадката за депо не се взема под внимание, че има вече влезли в сила ПУП на частни инвеститори и не е спазено отстоянието в нарушение на Наредба 7 за хигиенни изисквания за здравна защита на селищната среда.
Издадено е решение на Министерството на околната среда и водите ( РИОСВ Варна ) ДА НЕ СЕ ИЗВЪРШВА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА на инвестиционното предложение “Изграждане на регионално депо за неопасни отпадъци” и то за територия, попадаща в Натура 2000. И всичко това се прави при изграден завод за отпадъци с капацитетна възможност и споразумение да поеме боклука на Варна, Аксаково и Белослав.
Защо се изгражда ново сметище, когато има изграден завод? Да се усвояват европейски пари – дали няма да се наложи след време да връщаме тези пари след установяване на тези нарушения? И отново контрата ще остане в нас, живеещите около това сметище.
Моля помогнете да спрем изграждането на това сметище.
Повече информация на   chista-priroda.blogspot.com