„Многократни и многобройни са оплакванията на гражданите на София от бездействието на концесионера по чистотата - фирма “ДИТЦ – АД”, по отношение на задълженията й да почиства града. Напоследък се появиха жалби и по отношение на „действията“ на същата фирма“, се казва в писмото, изпратено от „Зелена партия/Българските зелени“.
След тримесечен мониторинг на работата на фирмата в районите „Младост 1“, „Младост 2“, „Младост 3“ и „Младост 4“, Комисията по екология към Регионален съвет в София на „Зелена партия/Българските зелени“, е установила няколко нередности. Операторите на камионите по чистота не събират и не почистват  разпръснатия около кофите за боклук битов отпадък (не говорим за купчините от строителни отпадъци и стари мебели); Събирачите на боклука от кошчетата по спирките не вземат всичкия, намиращ се в тях отпадък, а умишлено и нарочно оставят кошчетата наполовина пълни. След направена забележка по темата, следва груб отговор и от страна на „оператора”, и от страна на шофьора на мини-камиона събирач;
Метящите боклука по спирките се ограничават със замитане само на тротоарите и платното пред спирката, като оставят без внимание разпръснатите от вятъра  леки опаковки и др. около и зад самите спирки; Не се реализира периодическа уборка на отпадъците, разпиляни по детските площадки, градинките и зелените площи.
„Гражданите на кв. „Младост“, подали сигнала, са с по-активна гражданска позиция в София, но ние сме убедени, че ситуацията с другите квартали и другите фирми-концесионери е аналогична“, пише в сигналното писмо.
Четири месеца по-късно получихме отговор от страна на Столична община, в лицето на Столичния инспекторат. В него подробно е обяснено, че „инспекторите от районен инспекторат „Младост“ извършват ежедневен контрол върху дейността на концесионера в съответствие с годишната задача, приета от Столичен общински съвет, като резултатите се отразяват в ежедневен констативен протокол, който се подписва двустранно – от инспектори от РИ и представител на концесионера“. В отговора е записано също, че „Съгласно т.1.6. От Методика за контрол и отчет на дейността на концесионерите по поддържане на чистотата на територията на Столична в ежедневния констативен протокол се записват и количествата на неизвършените дейности и причините, довели до съответното неизпълнение“. По-надолу е уточнено, че „фирмите-концесионери – „ДИТЦ“ ЕАД, „Чистота София“АД и „Волф 96“ ЕООД, съгласно сключените със СО концесионни договори и допълнителни споразумения към тях не извършват оборка на детските площадки, градинките и зелените площи. Поддържането на гореспоменатите обекти е задължение на съответната районна администрация“. Освен това „задължение на гражданите е да почистват и поддържат чистотата на прилежащите междублокови пространства“.  Интересно обаче, защо когато същите тези междублокови пространства се преотстъпват за строежи на сгради и обекти, които не са в полза на гражданите, а в пълнят сметките на честни лица, никой не пита  живущите дали ги искат там. Защо, когато няколко детски площадки в район „Младост3“ бяха буквално унищожени, заради появата на тяхно място на бизнесцентрове, никой не обърна внимание на протестите на гражданите. Но пък общината не пропуска да актуализира  стойността на данък сгради и такса смет!
Можете да прочетете пълния отговор на Столична община тук: стр.1  стр.2  стр.3