сигнали

                    До Постоянната комисия за опазване на околната среда, 
                    земеделие и гори към Столична община

СИГНАЛНО ПИСМО

Уважаеми дами и господа,
За поредна година обръщаме вашето внимание върху необходимостта от сезонни мерки и мероприятия по привеждането на нашата столица в приветлив и обгрижен град, в истинска европейска столица и достойно място за столичани.

До Министъра на регионалното развитие и благоустройството Г-н  Асен Гагаузов
До МОСВ Г-н Джавдет Чакъров
Копие : До Областния управител на  Стара загора Г-жа  Мария Кънева

                                                      До кмета на район "Люлин"
                                                      г-жа Венетка Серафимова
                                                      Копие: до кмета на Столична община,
                                                      г-н Бойко Борисов

Сигнално писмо

Относно: Жалба на членове и симпатизанти на ПП „Зелена партия/Българските зелени” във връзка с екологичен и обществен проблем в София, район Люлин - 9-а част.

Уважаема госпожо Серафимова,
Комисията по екология към ПП „Зелена партия/ Българските зелени” се запозна с жалбата на граждани от район "Люлин" и след проверка на фактите, Ви осведомяваме за следното:
1. Ситуацията около 40-о училище в района е безобразна не само от екологична гледна точка, но и е обществено недопустимa. Училището е обградено с "джунгла“ от безстопанствени парцели,

До Комисията по екология и води към НС
          До министъра на здравеопазването
          До МОСВ

          Копия : До международната комисия за защита от
                      нейонизиращи лъчения (ICNIRP)
          До Националния център по обществено здраве
          До СОС

                                     Сигнално писмо
                            от "Зелена партия/Българските зелени"
Относно: Вредното облъчване от антените на GSM операторите, разположени в нерегламентирана гъстота и местоположение в населените места

Уважаеми господа,
Министерството на здравеопазването на РБ е издало през 1991 г. Наредба №9, която регламентира пределно допустимите нива на електромагнитни полета в населени територии и определя хигиеннозащитните зони около излъчващи обекти. Технологиите се развиват бързо, но досега този норматив не е претърпял съществени промени. Един от най-вредните източници на такова излъчване в населените места, не само у нас, но и навсякъде по света, са клетъчните телефонни централи - т. нар. базови станции на мобилните оператори.

                                                            До министъра на здравеопазването 
                                                            д-р Евгений Желев
                                            
                                       Сигнално писмо
                        от "Зелена партия/Българските зелени”

Относно здравния проблем на жителите на гр. Пещера, в резултат от многогодишното обгазяване на града от завод “Биовет" АД  с химични и биологични замърсители 
       
Уважаеми г-н Желев,
Населението на гр. Пещера е редовно обгазявано от завод "Биовет" АД. Обгазяването е с непоносима миризма, задушаващо и предизвикващо главоболие. По молба на Инициативен граждански комитет от Пещера, „Зелена партия/Българските зелени” проведе свой мониторинг на ситуацията в града, в който жалбите на гражданите бяха потвърдени.