Много набързо, СО и МОСВ извършиха необходимите „анализи”, попълниха необходимите документи, оцениха ги, оформиха и изпратиха в началото на ноември 2011г. апликационната форма на Завода за механично-биологично третиране на отпадъците от СО в ЕК за оценка. За съжаление, нито анализите, нито попълнените документи, нито апликационната форма са качени на интернет страниците на СО и МОСВ.

Какво стана с прозрачността на действията и решенията?

Произвежданите от Завода за механично-биологично третиране на отпадъците RDF брикети, съгласно ЗУО и Наредба 3 за класификация на отпадъците, са отпадъци с код 19 12 10. Това означава, че при изгарянето им трябва да се спазват всички изисквания на ЗООС, ЗУО, Наредба 6/2004 за изгаряне на отпадъци, и Директива 2000/76/ЕС.

Топлофикация-София няма съоръжения, които да са пригодни за изгаряне на отпадъци. Следователно, ще трябва да бъдат построени нови такива, пригодни за изгарянето им или да бъдат преустроени част от съществуващите, за да отговарят на изискванията за изгарянето им.

И в двата случая ще трябва да бъдат вложени допълнително инвестиции от порядъка на 100 до 200 милиона евро. Ще трябва да се извършат процедури по ОВОС и комплексно разрешително и строеж с неопределено време на завършване.

В изпратената апликационна форма, в обосновката за ползването на Топлофикация-София за изгаряне на RDF брикетите, трябва да бъдат включени и по-горе цитираните разходи. Тогава цената на цялата Интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на СО ще струва от 380 до 480 милиона евро, а не 180 милиона. А такава цена никой в ЕК няма да подкрепи!

Оставаме с впечатлението, че СО и МОСВ се опитват да скрият истината за състоянието на Топлофикация-София и необходимостта от допълнително големи инвестиции и извършване на процедури по ОВОС и комплексно разрешително. Още по-лошото е, че действията на СО и МОСВ до момента показват, че те вероятно имат намерение да изгарят RDF брикетите-отпадъци в съществуващите инсталации. В такъв случай, емисиите излъчвани от изгарянето им, съдържащи силно отровните диоксини и фурани и още множество хлорни съединения, ще попаднат в атмосферата. А това ще бъде катастрофално не само за природата, а и за хората в Софийското поле.

Зелената партия призовава всички живеещи в София и всички работещи в медиите да защитят правото си на чист въздух и  бъдеще за своите деца и внуци!

Зелената партия ще информира за случая Европейската комисия!