ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО

МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ГРАД СОФИЯ

КОМИСИЯТА  ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ЖИЛИЩНАТА ПОЛИТИКА

КОМИСИЯТА ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА


В Ъ З Р А Ж Е Н И Е

От : Жителите на с.Казичене, общ.Панчарево, гр.София
Представлявани от Инициативен комитет 

Срещу: Окончателния вариант на Изменението на ОУП в   частта му касаеща  землището на село Казичене

Уважаеми дами и господа,

Обръщаме се към всички вас с ясното съзнание, че създаваме работа на много хора и институции, но проблемът е от огромно значение за жителите на с.Казичене и решаването му не търпи омаловажаване и отлагане! Прецизирането и даването на насоки за правилното решаване на проблемите изложени по долу, ще дадат една съвсем нова, по-привлекателна визия в устройственото  развитие на град София в югоизточна посока.

Уважаеми дами и господа,

Повод за настоящето възражение е перспективата местността „Лимонкьовица” с площ около 1400  декара, която се намира в землищните граници на село Казичене, да се отреди за терен на централни гробища. Границите на местността са определени от изток от Околовръстния път, на север от ж.п линията на юг от двореца „Врана” с прилежащите му масиви. Това според нас е поредния несполучлив опит за избор на терен за голям гробищен парк . Липсата на добра предварителна подготовка и систематизиране на ясни критерий за това, какво гробище е нужно на София , е довело до проблема с прехвърляне на гробището  от селище на селище .
За пореден път отхвърляме довода, че вече няма време да се коментира и че трябва да се примирим, заради несвършената качествено и навреме работа от проектантския колектив  изработил измененията на ОУП.
Въпросът е основен и от неговото правилно решаване  в бъдеще ще се реши един от кардиналните проблеми на София – този с гробните места.
Още при самото начало на ситуиране на гробищния парк, няма точни критерии и поставена цел – на какво разстояние от центъра на града да се намира, кои райони да обслужва, в какви земи – общински  или частни, какви категории земи да бъдат отредени, какви инвестиции ще са нужни за построяването му, алтернативни варианти за повече и по-малки терени, варианти за няколко селища, алтернативни варианти за вида  - гробове и/или урни и други подобни !
Факт е , че в предварителния вариант на ОУП с който бяхме запознати в началото на 2008 година, теренът за гробищен парк бе отдалечен с  около 1000 метра в източна посока от сега предвидения. Не е ясно кога, как и по какви критерии бе преместен. Нормално е да си зададем въпроса -  „Екологичната  оценка на ИОУП в крайна сметка  за кой терен е  направена?”, защото  сега отредения терен се вписва изцяло в старото корито на река „Искър”. В текстовата част на екологичната оценка този район подробно е описан с характерни високи подпочвени води. В случая  отпадъчната вода от гробището следвайки естествения поток на подземните води и посоката на естествена филтрация на прилежащите терени  ще замърсява в голяма степен непосредствено разположените в северна посока баластриерни езера-действащи хидропаркове в настоящия момент. Тази констатация е от съществено значение  за системата „Отдих” на ОУП , тъй като в района между Панчаревското езеро и река Искър се предвижда изграждането на  още хидропаркове.   
Според нас трябва да се направят по-задълбочени проучвания и да се намерят взаимно изгодни варианти .
В Екологичната оценка на плана подробно е описана и установената със заповед РД-573/от 08.09.2008 година  на МОСВ защитена зона за птиците „Долни Богров – Казичене” с код /BG0002004/ по Европейската мрежа „Натура-2000”. Началото на зоната изцяло копира регулационните граници на населеното място Казичене в източна посока , там където са предвидени   бъдещите жилищни разширения на селото. В  тази оценка те са  описани като „контактни зони за опазване на зеленото богатство на Столична община”, и където  строителство естествено  няма да бъде разрешено .
На практика  Казичене остава единственото населено място разработвано от този устроиствен план без реална бъдеща  зона за жилищно  разширение.

Теренът в местността „Лимонкьовица” , част от землището на село Казичене отреден в момента за гробищен парк се явява единствения възможен за жилищно развитие на населеното място.  
Сега за територията южно от ареала на ж.п. линията до Цариградско шосе и магистрала „Тракия”, източно от река Искър до село Нови Хан  има ТЕЦ, идея за скоростен трамвай, огромни количества питейна и подпочвена  вода /водопроводите за Кремиковци/, най-главната ж.п. линия на България , ток и газ минерална вода, незастроени огромни територии, това съчетано с великолепен климат и изглед към Витоша и Лозенската планина и желание на жителите на Казичене и околните села, чрез удачно жилищно планиране да се осъществи връзката на преуплътнения компактен град и свободната но с голям устройствен потенциал източна периферия. Удачното устройствено планиране в посочения по-горе район би могло да се   изрази в следното:
-    Реализиране на ново трасе с габаритите на градски булевард за автомобилно движение ,  линия на скоростен трамвай, с проектирани велоалей, като продължение на булевардите преминаващи през район „Искър” – съответно”Искърско шосе” „Мюнхен” , „Амстердам” и „Професор Цветан Лазаров” . Изпълнен по средата на ж.п ареала и „Цариградско шосе”, с поетапно усвояване на териториите източно и северно от  парк „Врана” , като територии за висококатегорийно живеене, безвредни производства и смесени многофункционални зони богати на спортни и рекреативни терени, но в никакъв случай за Централни гробища.

Територията е идеална за Царско живеене а не за траурни  процесии и скръб!

Доказаните високи подпочвени води са противопоказни за ситуиране на гробищен комплекс но могат да се използват за нови форми на обитаване, и какво по хубаво от това да живееш около водите на река Искър, да имаш на разположение уникалния в своето биоразнообразие  общински парк „Врана” , гледка към Витоша и удобни транспортни връзки с центъра на града и входно-изходните магистрали „Тракия” и „Хемус”. |Идеални условия на труд, отдих и отглеждане на децата си.
Това е шанса и бъдещото на Казичене на ж.к. „Дружба” 1,2,3 –част. На тези които искат да живеят  в София , да не бъдат принуждавани да живеят в условия на пренаселеност и стрес, така добре познати ни в настоящия момент.
Настояваме устройствения план да предложи разработка на територията източно от река Искър, североизточно от парка “Врана”, източно от околовръстния път северно от магистрала “Тракия” и “Цариградско шосе”, южно от ареала на ж.п линията и минералните извори, като територии в които е заложен примерния модел на урбанистично развитие на града. Тук  съчетани природните дадености и изградената вече инфраструктура ,могат да бъдат съвместени с всички съвременни екологични принципи за изграждане на хармонична жизнена среда.

Не желаем на това място “Централни гробища”, макар и изградени по Европейските  изисквания , но обслужвани с „балкански” манталитет.
Искаме Европейско природосъобразно живеене и развитие в този район.

Настояваме Столичния общински съвет да предложи на цялата Софийската общественост няколко модела на развитие на ритуалните погребални дейности, като сме убедени, че по този начин ще се намери най-правилното решение и ще се сложи край на това притеснение с даване на пари и липса на гробни места и много други унижаващи процедури изпитващи близките на починалите  в сега действащата ситуация.
Предлагаме на СОС да изготви концепция, която да предлага варианти за разделяне на ритуалите – класическо погребение с полагане в поддържани гробни места  и кремиране със съхраняване на урните.  Вместо досега прилаганото  механичното разширяване на досега съществуващите  гробищни паркове, не е ли по добре да се определят места в големите градски паркове “Северен”, “Западен” “Южен”, както и във всички новопредвидени , за изграждане на колумбариини  кътове за поставяне на урни. Класическите погребения да се изнесат в нови терени, който да бъдат планирани като градски паркове.
Уважаеми господа, предлаганото повсеместно обсъждане със столичани има за цел , да се намери по адекватно решение от сега предлаганото в устройствения план, което на практика ни конфронтира а не ни обединява в усилията за създаване на една по-добра за живеене градска среда.
Столична община следва да разработи програма за неговото реализиране и финансиране , така че още при корекцията на бюджета на общината преди края на тази  година да влезе и темата за урбанистичното развитие и връзка между район „Искър” и Лозенската планина. Да бъде заложен в проекто бюджета за 2010 първия финансово обезпечен план за реализиране на транспортна – трамвайна връзка от ж.к. „Дружба” – 1 и 2 част , гара „Искър”, северно от парка „Врана” – местността „Лимонкьовица” и пресича Околовръстния път южно от  ареала на ж.п. линията местността „Садина” и продължаваща  по посока на гара Елин Пелин. Усилията на общината трябва да бъдат насочени към даване на подходящия устроиствен статут и определяне на границите  на първа регулация. След което на базата на съвременни начини и форми на финансиране с помощта на частни капитали се изгради необходимата инфраструктура.
Чрез подобно устройствено развитие на тези територии ще се разтоварват от преуплътняване  частите на ж.к „Дружба”, част от ж.к „Младост” и може да компенсира посоченото в Екологичната оценка като неудачно  бъдещо жилищно застрояване в  свлачищните  и  с лоша водопропускливост терени  на Лозенската яка.
Този план трябва да защитава публичните интереси на града. Да постави основите на един дългосрочен процес за справяне с негативните тенденции и факти съществуващи сега, като презастрояване , задръстванията , унищожаването на зелените площи, екологичните замърсявания, шума. 
Като хора познаващи  добре района , в който живеем смятаме че с нашето виждане,  за устройственото развитие на териториите северно от парка „Врана”, магистрала”Тракия” и южно от ж.п линията спомагаме за по-правилното и целесъобразно отреждане на терените в посочения район като част от стратегията за решаване на основните проблеми на град София.
Надяваме се на проява на държавническо мислене и елементарна справедливост при решаване на проблема от всички компетентни длъжностни лица и  институции.


Прилагаме копия от първа и последна страница на подписка от жителите
на село Казичене, против отреждане на м.”Лимонкьовица” за мега –гробищен комплекс.