1. Параграфи 4 и 13.1 водят до загуба на стотици милиона лева в рамките на следващите 3 години от премахването на таксите за промяна на предназначението на имоти за ски писти и стъпки на лифтове и влекове. Считаме за престъпление, когато всички държави са в икономическа криза и недостигат средства за здравеопазване, образование и инфраструктура, да бъдат спестявани тези такси на няколкото свързани офшорни оператори на лифтове в България. По същество, това предложение представлява схема за нерегламентирана държавна помощ, която е недопустима съгласно договорите за функционирането на Европейския съюз и ще доведе до нова наказателна процедура срещу България.

2.                  Параграфи 4, 10 и 11.1 поощряват учредяването на вещни права и продажбата на държавна собственост без търг при нарушаване правилата на конкуренцията. Това от своя страна, ще доведе не само до загуба на нови стотици милиона лева, но и поставя закона в смешно положение да регламентира дългосрочните наеми на горски територии на базата на търг, а продажбата и учредяването на вещни права да се провеждат без търг.

3.                  Параграф 10 обвързва правата на ползване на горските територии с наличието на лифтове и влекове в тях, без да прави разлика дали лифтовете и влековете са построени законно или не. В този смисъл, тези разпоредби поощряват незаконното строителство на лифтове в горски територии, което е недопустимо.

4.                  Предложените текстове в параграф 13.1, които разрешават промяната на предназначението на горски имоти придобити по реда на параграф 123 от отменения Закон за горите, действащ между 2003 г. и 2011 г. без общ устройствен план са ново престъпление. Тези собственици са придобили имотите си възползвайки се от непазарните механизми на старите наредби за оценки на горите и допълнителното им поощряване с предложените текстове ще доведе до бърза нова урбанизация на съществуващи горски територии без осигурена инфраструктура за електроснабдяване, водоснабдяване и канализация, което ще доведе до нови екологични проблеми пред управлението на горите. Ние вече видяхме как това се случва в земеделските земи по черноморието и в планинските курорти, поради което отварянето на темата за урбанизация без общи устройствени планове представлява особена опасност пред българската природа.

5.                  Параграф 22 премахва всякакви гаранции при износа на дървесина и недървесни горски продукти за тяхната законност по отношение на добива. Това е нарушение на няколко европейски регламента за гарантиране законността на използваната в ЕС дървесина и недървесни продукти от горите и би поощрило незаконния дърводобив. Това е особено опасно за частните гори, които в момента са обект на чести престъпления след като със Закона за горите отпадна държавната охрана за тях.

6.                  С параграф 45 отново се създава възможност за промяна на сроковете за ловуване чрез административни решения и се поставя изпълнителната над законодателната власт. Обръщаме Вашето внимание, че за последните 20 г. България неколкократно е изправяна пред опасност за санкци по отношение спазването на няколко конвенции, а от 2007 г. и на няколко европейски директиви в следствие увеличаване сроковете на лова. Ние считаме, че важното в момента е не до кога се ловува, а как се ловува и има ли достатъчно дивеч. Това изменение на ЗГ не решава тези проблеми за лова в страната.

В този му вид въпросния ЗИД не бива да се приема за разглеждане в Комисията по Земеделие и Гори в народното събрание, защото застрашава Националната сигурност, води до нерегламентирана държавна помощ за престъпниците олигарси, стимулира незаконните сечи и износа на неправомерно добита дървесина.

Не може да не се възмутим като граждани на България, когато виждаме с очите си как Правителството по най - груб начин потъпква собствените си предизборни обещания за криминализиране на заменките и облагогодетелстваните олигарси на Тройната коалиция. С действията си Правителството доказва принадлежността си към Организираната политическа престъпност от партии и олигарси и води държавата към нова Национална катастрофа.

Обръщаме Вашето внимание и на кратките срокове за обществени консултации, неотговарящи на изискванията на Закона за нормативните актове. Министерски съвет  трябва да дава пример как се спазват законите на страната, а не да ги нарушава в изгода на престъпниците олигарси, още повече, че на карта се залага просперитета на държавата.

Настояваме незабавно да се приеме ЗИД на закона за горите за нищожност на всички сделки с гори и земи държавен фонд от 2000 г. до момента. Всички незаконни строежи да бъдат незабавно разрушени и околната среда възстановена със средства на престъпилите закона. Отговорните държавни лица и извършителите на престъпления относно незаконните строежи и замени да бъдат подведени под наказателна отговорност. Само така Правителството и Народното събрание могат да претендират че не подготвят диверсия и вредителство, престъпление по чл. 106 от Наказателния кодекс.

Ще следим целия процес отблизо и няма да се поколебаем да уведомим ЕК и ЕП, ако в готвеното престъпление вземе участие и Народното събрание.

 

 С уважение:

 

Константин Дичев

Управление на природните ресурси

ГД БОПП

Член на Комисията по етика към ИАГ

НПО представител в НКС по охрана на горите рибата и дивеча в ИАГ

ул. “Витоша” № 22, гр. Нови пазар

тел: 0886 966 583