Петър Пенчев заяви: - За мен остава привилегията, че граждани на ЖК “Младост” ми имаха доверие и внесох като доказателство в съда тяхната протестна подписка срещу възстановяването на спрения след 1989 г. ядрен реактор, защото те се притесняват за разположените училище, детска градина и множество жилищни блокове до самата ограда на Ядрения институт и до комина за изхвърляне от ядрения реактор в атмосферата на опасна радиация - радиоактивни аерозоли, газове и елементи.
Съдът не зачете позицията на Върховна административна прокуратура, изразена в съдебната зала на 14.02.2011 г. по дело 3207/2010: “Жалбата е допустима. Налице е правен интерес. При обсъждането от Висшия експертен екологичен съвет към МОСВ не е било разгледано въздействието на инвестиционното предложение върху човешкото здраве по отношение на живущите в района, изискващо се по Наредба 7/1992 г. за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда. Нарушени са материалноправните разпоредби на Наредба № 7/1992 г. за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда, тъй като не са обсъждани хигиенно-защитните отстояния. Липсва становище и на Министерство на здравеопазването от дейността на инвестиционното предложение за отражението и за влиянието върху здравето на населението в района. По изложените съображения моля да уважите жалбата като основателна и да отмените като необосновано и материално незаконосъобразно оспореното решение по ОВОС № 1-1/2010 г. на министъра на околната среда и водите.”