До Министъра на Земеделието и горите - Г-н В. Найденов
КОПИЕ:Председателя на Зелената партия - Ал.Каракачанов    
             
Д о к л а д н а      з а п и с к а

От  Стойне  Караджов  - проф. д-р при И З Р- Пушкаров
ОТНОСНО: Закона за ГМО                     Уважаеми Г-н Министър,

   По настоящем се обсъжда закона за ГМО в Народното събрание, с оглед неговото приемане и внедряване в нашето земеделие на генетично моделирани земеделски култури. Първият мотив за това е внасяне на генно модифицирани сортове устойчиви срещу редица неприятели, като царевичен пробивач при царевицата, редица вредители при зеленчуците и  други култури. Моля да вземете в предвид вредните последици от това решение, изразяващи се в увреждане на биологичното равновесие в околната среда, което ще бъде пагубно за хората, животните и особено на полезните биоагенти в нашата природа и фауна.
     През 30-години на миналия век, в ИЗР-Костинброд, този проблем беше проучен от колектив научни работници, в това число и от мен, доказващи големите възможности на съществуващите в нашата страна биоагенти, за опазване на земеделските култури.    
      Разработени бяха редица технологии и внедрени в практиката на нашето земеделие.За целта бяха създадени 13 биолаборатории и биофабрики за производство на трихограма и други биоагентих и тяхното приложение в земеделието и горското стопанство.
       Успешно се обработваха и опазваха над три милиона декара царевица от царевичния пробивач.Различни зеленчукови култури от вредни  нощенки.Ябълкови и сливови насаждения от плодови червеи.Хиляди декари лозови насаждения от гроздовите молци.Горски насаждения чрез авио разселване на трихограма и други био агенти. По този начин бяха намалени, а в някои случаи и напълно избегнати всякакви химически препарати.Природата в България е богата, както на трихограма, така и на много други естествени неприятели на вредните насекоми.С внедряването на законопроекта, равновесието на тези естествени неприятели ще бъде окончателно нарушено.Както и с настъпилите промени в земеделието в началото на нашия век, всички тези биофабрики бяха закрити, а биологичната защита беше прекратена. Много от нашите технологии се ползват с успех днес в чужбина, а тук те са отдавна забравени.
     В заключение, считам, че масовите протести против закона за ГМО са напълно основателни.Защо да въвеждаме неща които други държави отдавна са отхвърлили,а тези които са го прилагали вече са констатирали че е вредно?


 
С уважение: проф.д-р.Ст. Караджов.