Уважаеми господин Нанев,
     Уважаеми господин Барозу,

     По време на състоялото се на 27.11.2009 г. Седмо заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” в София, с участието на г-н Валери Натан, представител на Европейската комисия, станахме свидетели на заявеното и документирано на стр. 9 в Протокола, изявление на министъра на екологията на РБългария г-жа Нона Караджова: „По отношение на процедурите в рамките на екологичното законодателство вече са предприети мерки за облекчаване на бенефициентите. Специално за остарялата Наредба № 7 са предприети мерки и, след разговор с министър Караджова, има ангажимент от страна на министъра на здравеопазването до януари 2010 г. Наредбата да се преработи и съобрази изцяло с действащото законодателство.” Това лобиране от екоминистъра представлява нагла сделка с партийно-икономическите групировки и грубо нарушение на вменената от закона грижа за опазване на околната среда, което води до непростими към поколенията на човека замърсявания на природата, с огромни рискове за здравето и живота на хората.

     Национално движение „Екогласност” е силно разтревожено от заявеното намерение и НАСТОЯВА за запазване на Наредба № 7 на Министерството на здравеопазването за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда, останала като една от малкото категорични по изисквания законова разпоредба за реда при определяне на хигиенно-защитните зони, наложила се в съдебната практика като сериозен гарант за опазване на общественото здраве в Република България. Само стриктното съобразяване с дадените в Наредбата конкретни хигиенно-защитни норми за отстояния от замърсителите, гарантира на българските граждани със силата на закона, сигурна здравна защита на селищната среда и прилежащата й територия.

     Запазването на тази Наредба № 7 се явява обществена необходимост, особено при наложения опасен партийно-олигархичен модел на държавно управление, ширещ се из цяла България –срастване на политическата власт със съмнителни бизнес кръгове, от върха на централната власт до местните феодални метастази около кметовете.
       
     При новите намерения на управляващите власти, насочени срещу защитата на най-висшия вид от биоразнообразието и най-ценен капитал на държавата - хората, Национално движение „Екогласност” като представител на засегнатата общественост:
НАСТОЯВА Министерството на здравеопазването да не се поддава на упорития натиск на екологичния министър Нона Караджова при нейното лобиране в интерес на бизнеса за нарушаване и прекрояване на здравното и екологично законодателство, с цел премахване на съществуващата добра законова защита на човешкото здраве и на селищната среда, като Министърът на здравеопазването в изпълнение на чл. 2, т. 4 от Закона за здравето, ДА НЕ ДОПУСКА каквото и да е орязване и премахване на строгите изисквания на Наредба № 7 на Министерството на здравеопазването за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда;
НАСТОЯВА Европейската комисия да продължи да наблюдава отблизо опасните действия на българското екоминистерство, насочени срещу здравето и живота на българските граждани, за замърсяване на околната среда в Република България.

              24.01.2010 г.                                                     С уважение,                           

                                                                                                    
                                                                                       Петър Пенчев
                                                                                    Зам.-председател