УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕМИЕР,
 
Благодарим Ви за отговора /Приложение 1/ на нашия сигнал от 4 септември 2009г. предоставен Ви с доказателства за ограбване на подземните богатства и тяхното управление от Организираната политическа престъпност /ОПП/ по особено опасен начин за здравето и живота на населението в страната.
С неудомение разгледахме неверните и заблуждаващи становища на министрите на околната среда и водите /МОСВ/ и икономиката, енергетиката и туризма /МИЕТ/по повод поисканото им от Вас обяснение на поставените въпроси в сигнала. По същество:
- МИЕТ в отговор до Вас заобикаля истината че в света няма промишлена цианидна инсталация, която да преработва богати на арсен руди и концентрати. МИЕТ не желае да разгледа съвместно проблемите на производство в което има две сами по себе си опасни технологии по едновремнното обезвреждане на два свръх опасни отпадъка - отровните съединения на цианида и арсена.
- Нона Караджова министър на ОСВ и Евдокия Манева зам.министър на ОСВ на срещата с неправителствените организации в страната през есента подведоха обществеността и медиите, че всички разрешителни на Челопеч Майнинг и Горубсо Кърджалиса са изрядни, включително и издадените от тях.
- На протеста пред МОСВ срещу разрешаването на цианидното производство в страната на 23.10.2009г, г-жа Нона Караджова отново манипулира събраните протестиращи и журналисти с изказваниета си че няма никаква опасност от цианидните производства на Челопеч и Горубсо, защото всичко е законно и са спазени изискванията на европейската и българска нормативни бази.
Тези явни маниполации бяха оборени от решение на Висшия Административен Съд /ВАС/ Приложение2., в което най- общо се казва следното:
•                     ДОВОС не отчита тежката екологична обстановка в гореща точка “Златица-Пирдоп-р. Тополница” и е нарушена наредба № 7 на МЗ за задължителните отстояния между инсталации, хвостохранилища и населени места;
•                     МОСВ неправилно са определили само селата Челопеч и Чавдар като засегнати общини, докато засегнатите от реализирането на цианидното излужване са значително повече, като така не е дадено конституционното право на гражданите да се информират;
•                     Предлаганата технология не може да бъде определена като най-добра налична техника (НДНТ) тъй като подобна инсталация е реализирана само в експериментален вариант с капацитет десетки пъти по-малък от предвидения в Челопеч.
Изводите на съда - “От всичко изложено дотук следва, че оспореното решение е постановено в нарушение на материалноправните разпоредби на ЗООС и НУРИОВОС и при съществени нарушения на административнопроизводствените правила, поради което същото следва да бъде отменено, а преписката върната на административния орган за ново произнасяне.
По изложените съображения и на основание чл. 172, ал. 2 от АПК ВЪРХОВНИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, пето отделение,
РЕШИ:
ОТМЕНЯ решение № 8 от 30.07.2008 г. по оценка на въздействието върху околната среда, издадено от министъра на околната среда и водите.
ВРЪЩА преписката на министъра на околната среда и водите за ново произнасяне съобразно дадените указания в мотивите на настоящото решение.”
           Г-н Премиер, всички останали казуси описани в сигналите до Вас са истина, и е явна вината на съответните министри, защото измамата на обществеността според чл. 311 от Наказателния кодекс е престъпление. Незаконното издаване на комплексно разрешително на Челопеч Майнинг, незаконното регистриране на търговско откритие на  Болкан минерал енд Майнинг в Крумовград, незаконното одобряване на ОВОС на Горубсо Кърджали, както и незаконното издаване на разрешителни за търсене и проучване на проучени и препроучени находища на подземни богатства с цел разграбване на останалите неразработени такива са явно превишаване на права от страна на министъра на ОСВ според чл 282, както и осъществен Чл. 356. (1) от Наказателния кодекс -  “Който наруши установените строителни, санитарни или противопожарни правила при проектиране, ръководене или изпълнение на строежи и с това изложи на опасност живота на другиго, се наказва с лишаване от свобода до две години. “
За съжаление вредната и престъпна политика на последните три правителства за разграбване на подземните богатства и налагане на евтини, но опасни технологии се поддържа безотказно и от сегашното политическо ръководство на МОСВ и МИЕТ. С тези си деяния Ваши министри подпомагат активно същата Организирана политическа престъпност ОПП, с която ГЕРБ и правителството декларира че ще се бори. Вместо реални действия в направлението борба с ОПП в писмото си до нас Вие отговаряте че се подготвя нов закон за подземните богатства, дефакто изработван и предложен от Минната камара! Поставените лица на ОПП в бранша, монополистите на подземните богатства ще предлагат закон който ще регулира функциите на държавата по предоставяне на изключително държавната собственост на…. тях, същите. Това е явен конфликт на интереси!
Сигналите г-н Премиер ясно сочат и от къде да напълните държавната хазна с милиарди долара от невнесени данъци и недекларирани редки метали при износ на концентрати, с които собствениците от Минната камара са ощетили държавата и са извършили квалифицирана контрабанда според Чл. 255., както и данъчни измами по Чл. 242. (1) точки “а”, ”б”, “д”, и без съмнение точки “в”, “е” и ж, като несъмнено трябва да им се потърси наказателна отговорност по ал 4,.ал 5 и ал7. от Чл. 242 на Наказателния кодекс. Милиардите долари иззети от престъпните фирми в тази глобална рецесия могат да подпомогнат изключително държавата в здравеопазването, социалната политика и култура. Бездействието в това направление и в подобна кризисна обстановка е също престъпление г-н Премиер.
Поради тези факти настояваме да бъдат проверени от Вас и Сметната палата чрез независима експертиза всички казуси и доказателства подадени с нашите сигнали и да бъдат незабавно взети мерки по неотрализиране последиците от крупните престъпления до момента:
 
1.                  Сметната палата да извърши одит на агенцията по приватизация и следприватизационен контрол относно подаряването на посочените в сигналите стратегически добивни мощности.
2.                  Сметната палата да извърши одит на МОСВ, МИЕТ, МРРБ във връзка с подарените за десетки милиарда подземни богатства чрез концесионните договори и разрешителните за търсене и проучване в резултат на които поставените на ОПП лица незаконно стават и концесионери БЕЗ ТЪРГ като “откриватели” на подземните богатства.
3.                  Да бъдат преразгледани всички приватизационни и концесионни договори на добивните комбинати, мини и кариери. Да бъдат сключени нови справедливи договори, зачитащи държавния и обществен интерес в който държавата да притежава дялово участие за всяка мина и кариера с процент не по-малък от такъв в развитите демокрации в Европа.
4.                  Да бъде наложен строг контрол на замърсителите на добивните предприятия и потърсена персонална отговорност за всички престъпления свързани с незаконна промяна на технологията на добив и преработка на суровините.
5.                  Да бъде потърсена персонална отговорност за данъчните измами и квалифицираната контрабанда на собствениците на Асарел, Елаците, Челопеч, Горубсо Кърджали и съдействалите им държавни чиновници от предните три правителства.
6.                  Да бъде ограничен износа на стратегически суровини от благородни и цветни метали, и стимулирано производство до крайни продукти.
7.                  Да бъде изготвен нов закон за подземните богатства с участието на представители на цялата общественост, който да гарантира устойчивото управление на ресурсите и затваряне на порталите за грабеж.
 
Коалиция „За да остане природа в България” е инициирана от: Българската асоциация за алтернативен туризъм, Информационния и учебен център по екология, Национално Движение “Екогласност”, Сдружение “Агролинк”, Сдружение „За Земята”, Сдружение „Природа назаем”, Сдружение „Природен Фонд”, UNECO: Университетски клуб за екология и устойчиво развитие към Студентски съвет на СУ „Св. Климент Охридски”, Софийско гражданско сдружение „Щастливеца”, сдружение “Еко Рила” - Самоков и WWF Дунавско–Карпатска програма България. Днес в нея участват над 30 неправителствени организации и граждански групи.
 
 
С уважение:
Константин Дичев
Управление природни ресурси
Ул. Витоша 22, гр Нови пазар
e-mail  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
GSM: 0886 966 583