-            Използвани са милиарди лева публични средства за компенсиране вложителите в една-единствена банка - КТБ;

-            Вече близо девет месеца нито един „компетентен орган“ не може да каже какво е истинското финансово състояние на банката;

-            Продължава да е неясна собствеността и финансовото състояние на предприятия от национално значение свързани с КТБ и неговото ръководство;

-            Стана очевидно, че ръководствата на всички държавни структури, като БНБ, ДАНС, Министерството на финансите, Комисията по финансов надзор, Комисията за публичен надзор над одиторите, които са задължени да осъществяват надзор над финансовите институции , престъпно са бездействали или даже, в редица случаи, целенасочено са действали в нарушение на закона.

-            Самата КТБ бе облагодетелствана от поредица правителствата през последните години, които целенасочено предоставяха държавни пари за лично ползване на ръководството на КТБ. Очевидно, това не е ставало без съответната облага за редица длъжностни лица.

 

На фона на всички изредени по-горе факти става ясно, че КТБ е била център на дългогодишна корупционна практика, като е въвлякла в своята „дейност“ множество представители на т. нар. „политически елит“, висши администратори и държавни чиновници, а също така и представители на прокуратурата и съдебната власт. При това положение да се очаква, че тези които бездействаха или пряко се облагодетелстваха от „аферата КТБ“ ще съдействат за разплитането на престъпното кълбо около тази банка и ще накажат сами себе си е най-малкото наивно!

Единственият изход е разследването да протече под надзора на българските избиратели и техните граждански структури. Само така може да бъде постигната някаква справедливост и да започне процес на прочистване на държавата от съсипващата я корупция. Първата крачка по този път е предоставянето на пълната информация за всички структури и дейности в държавата, където се ангажират публични средства! Затова предлагания от нас “Законза отмяна на банковата и търговската тайна върху цялостната дейност на банки, за които е взето решение за отнемане на лиценза“ има за основна цел предоставянето на пълна информация на обществеността за състоянието на фалиралите банкови институции и съдържа следните основни положения:

-            отмяна на банковата тайна и информация, засягащи авоарите и операциите по сметките и влоговете, както и получените кредити (левови и валутни) на лицата  клиенти на банки, за които е взето решение за отнемане на лиценза;

-            информация за извършените прихващания и цесии, техния размер и органа, който ги е разрешил;

-            списък на всички юридически лица, в чието управление банката участва или има дялово участие през предходните 10 години от взето решение за отнемане на лиценза на банката;

-            пълен достъп до договорите сключвани през предходните 10 години от взето решение за отнемане на лиценза на банката, в които банката, нейни поделения или юридически лица, в които банката има дялово участие, са сключвали с други юридически и с физически лица (без работещите на трудов договор в банката);

-            информация за извършените в банката вътрешни и външни одити, финансови проверки и др., както и пълните доклади от тях;

-            информация за лицата – клиенти на банката, които са задължени да декларират имущество, доходи и разходи в страната и в чужбина по реда на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности;

-            информация за имотното състояние на членовете на управителните тела и техните семейства на банките, за които е взето решение за отнемане на лиценза.

 

Съгласно предложения законопроект цялата информация се публикува в интернет.

Важно е да се отбележи, че също така в чл. 1 (2) се предоставя възможност на гражданите за изискване на допълнителна информация  относно дейността на банка, за която е взето решение за отнемане на лиценза, както и нейните взаимоотношения с други физически и юридически лица през целия период на нейната дейност по реда на закона за достъп до информация.

Уважаема г-жо Цачева, очаквам Народното събрание в съответствие с тримесечния срок по чл. 52 ал.1 от ЗПУГДВМС да разгледа и вземе отношение по предлагания  Законза отмяна на банковата и търговската тайна върху цялостната дейност на банки, за които е взето решение за отнемане на лицензаИнициативният комитет е готов да излъчи свой представител, както на обсъждането му в съответната комисия, така и в пленарната зала на Народното събрание.

 

Инициативен комитет:

Александър Панайотов Каракачанов

доц. д-р Боян Борисов Киров

проф. д-р Боян Любомиров Дуранкев

Велизар Пенков Енчев

адв.Веска Атанасова Волева

проф. д-р Петко Тодоров Тодоров

адв. Петър Стефанов Обретенов