Пространство на булеварда от двете му страни. „Руски” в частта от площад „Народно събрание” до Орлов мост е обект в системата от исторически зелени площи в централната градска част /Декларационен списък към писмо на НИПК
№ 4458 от 26.09.1988г., т.11/.

Каквато и да е промяна, несъобразена напълно със съществуващото положение би променила историческия облик и би направила поредното нарушение в обемно пространственото  и  архитектурно-художественото планировъчно решение и съобразяване с изискванията и критериите на НИНКН .

Абсурдно е важни ключови обществени пространства в центъра на европейска столицата, които дават лицето на страната да се възлагат директно на определени хора, ако те не са лицата носещи авторското право.

Изготвянето на проекти с такова значение трябва да протече след  провеждане на конкурс в два етапа с участие на по-широк кръг от архитекти и ландшафтни архитекти. Начина по който е предложена разработката от Столична община в случая ни навежда на мисълта, че се дава възможност не само за изява, но и възлагане на обекти с голямо културно и историческо значение на определени хора и фирми, с което се отнема възможността на много способни специалисти да представят добри проектни решения за част от лицето на София.

Разбираме сложността пред, която са изправени институциите за бързо и адекватно изготвяне на проектна документация и усвояване на Европейски средства /тъй като сега е времето и момента/, но това според нас не е правилният подход за решаване бъдещето на подобни обекти със историческо и културно значение.

Провеждането на конкурс с по голямо обществено достояние ще  осигури създаването на  съвременни и интересни решения в широк национален и интернационален мащаб.

Нашите въпроси към Вас се изразяват в следното:
1.Защо обект с такова значение за Столичани не е станал достъпен за по широко обществено обсъждане и изготвяне на проекти решения от повече проектанти?
2. Как е възможно ползването на настилка /клинкер/ в проекта при положение, че това не е характерния материал използван в миналото, придаващ облика в тази зона ?

Нашите искания са да се направи подобаващ конкурс  с  необходимите:
1. Подробни предпроектни проучвания и събиране на информация за реално установяване на историческите особености на тази територия;  
2. Достатъчно време за изготвяне на Идейно-планировъчно решение;
3. Преодолими изисквания не само за 1-2 фирми;
4. Независимо жури;
5. Ако се предприема възстановяване, то да се извърши съгласно европейските и световните изисквания за опазване на културното наследство .

Уважаеми Дами и Господа, надяваме се, че ще поемете моралния ангажимент  и ще се съобразите с огромното недоволство на българските граждани относно начина, по който е протекъл процеса за изготвянето на проект и ограничения брой варианти, от които трябва да се избира.  Силно се надяваме, че ще дадете пример, като се съобразите с мнението на гражданите  в гр.София и покажете подобаващо отношение и уважение  за обекти с такова значение.

С уважение,

Зелена Партия
Млади Зелени
Инициативна група на Ландшафтните Архитекти
Независими Архитекти в България

София, 08.02.2011 г.