ОСНОВАНИЯ И ПРИНЦИПИ, НА КОИТО СЕ БАЗИРА СТАНОВИЩЕТО НА ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ/БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕЛЕНИ:
1./  Съгласно ключовите принципи за Екологична политика, приети на конференцията за околна среда на ООН в Рио де Жанейро през 1992г, които формулират фундаменталните и дългосрочни решения по все по-острите екологични проблеми:
- Принципът на превантивните мерки, основаващи се на най-добрите съществуващи научно-технически постижения, с цел да се намалят рисковете за хората и околната среда.
- Принципът “Замърсителят плаща”, който означава, че на всички нива разходите по предотвратяването и отстраняването на екологичното замърсяване се носят от отговорните за причиняването им.

- Принципът, че защитата на околната среда е обща задача за правителствата, гражданите и промишлеността, осъществявана чрез сътрудничество между тях.
- Принципът на интегрирането, който означава, че опазването на околната среда е въпрос, който не трябва да се обсъжда самостоятелно и че екологичните аспекти трябва винаги да се вземат предвид при оформянето и прилагането на политиките в много други области, като транспорта, енергетиката, промишленост, селското стопанство и др.

2./ Съгласно принципите на КОРПОРАТИВНАТА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ, дефиниращи съвкупноста от дейности на дадена организация за поемане на отговорността й за влиянието на нейните дейности върху обществото и околната среда, което е не само морален акт, а инвестиция в средата, в която се прави успешен бизнес:
- Устойчиво развитие и благоденствие на обществото;
- Съобразяване  с очакванията и изискванията на всички заинтересовани страни;
- Спазване на действащите закони и международни норми на поведение;
- Включване във всички дейности на корпорацията и интегриране на нейните дейности със законите за опазване на околната среда;

ОТНОСНО ГАЗОПРОВОДА “ЮЖЕН ПОТОК”

РИСКОВИ ФАКТОРИ  ПО  ГАЗОПРОВОДА “ЮЖЕН ПОТОК”
- 1. РИСКОВА ЗОНА Е УЧАСТЪКА НА ТРЪБАТА В ЗОНАТА НА ШЕЛФА (водите около брега с дълбочина 100-200м и различна дължина навътре в морето при различните брегове). Има рискове при  трайлене на дъното и  други човешки дейности около брега.
-  2. Има опасност за корабите, намиращи се в зоната на евентуалните аварии на тръбата.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТА “ЮЖЕН ПОТОК”:
1/   Да се начислява транзитна такса за преминаване на газа през “безплатното” трасе в морето и тя да бъде в % от количествата, като се акумулира за своевременно и дълговременно решаване проблемите на екологията на морето:
- научни разработки за биологични, ГМО, химични, технологични и други способи за  решаване екологичните проблеми ( замърсявания с разтворени газове, с тежки метали , живак, радиация и др. ) 
- научни разработки и реализация на програми за възстановяване на биоразнообразието на морето.
- организиране и провеждане на конкурси ; поръчкови проекти ; ликвидиране  последствия от аварии; мониторинг на аква-средата, биоразнообразието и подновяване на изчезнали видове и популации . 
- нови технологии за избвличане и абсорбиране по химичен начин  на сероводорода, тежките метали, живака и радиацията от морето.
2/    Да се привлекат към отговорност и финансово участие в спасяването на Черно море и  европейските страни, през които тече Дунав и излива  огромно количество  вредни вещества  в морето. Същото се отнася и за реките, течащи през  Русия и Украина.
3/    Тръбопроводът да се управлява и подчинява на Европейското законодателство за изисквания, мониторинг и управление на  екологията и охраната на околната среда.

 

ОТНОСНО НЕФТОПРОВОДА “БУРГАС - АЛЕКСАНДРОПУЛИС”

РИСКОВИ ФАКТОРИ ПО НЕФТОПРОВОДА БУРГАС – АЛЕКСАНДРОПУЛИС
1. Рискови места за Черно море са станциите за прехвърляне на нефта от тръбата в танкера и от танкера в отсрещната тръба.
- всички ( от технологична гледна точка) подобни станции са с голяма степен на риск от аварии, природни бедствия , аварии на танкерите и човешка грешка.
- най-рискови са станциите тип “буй”, поради плаващата си конструкция, но се предлагат именно те, защото са най-евтини.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ПО ПРОЕКТА ЗА НЕФТОПРОВОДА “БУРГАС- АЛЕКСАНДРОПУЛИС”
1/  Нефтопроводът да бъде тръбопровод по цялото си трасе, а не да се обслужва с танкери (като аналог на Южен поток да минава по дъното на Черно море, както е построен и функционира нефтопровода в Северно море от Русия до Германия).
2/ Аргументи за това предложения са :
-  нефта е по-голям замърсител на водата от газа и си заслужава да се избере подводен тръбопровод, което ще ограничи щетите, ще спести рисковете  от еколологична катастрофа на  крайбрежните райони и аквакултурите.
-  този начин на транспортиране  е с по-голяма първоначална инвестиция , но в карайна сметка е пъти по- ефективен,  понеже спестява: разходи за строителство, ремонт и поддръжка на кораби; персонал на безбройните  кораби; пристанищни такси на корабите; такса товарене; такса разтоварване;  глобите за евентуалните разливи и стойността на ликвидирането на разливите; стойността за възстановяване на средата. 
-  рискови за разлив и замърсявания са всички фази на трасето на петрола извън тръбата . Общият коефициент на риска е сума от всички рискови манипулации - товарене, превоз, разтоварване.
 3/   Да се  начислява транзитна такса за преминаване през “безплатното “трасе в морето  и тя да бъде в % от количествата, да се акумулира за своевременно и дълговременно решаване проблемите на екологията на морето:
- научни разработки за биологични, ГМО, химични, технологични и пр. способи за  решаване екологичните проблеми ( замърсявания с разтвотени газове, с тежки метали, живак, радиация, нефтопродукти ) 
- научни разработки и реализация на програми за възстановяване на биоразнообразието на морето.
- организиране и провеждане на конкурси; поръчкови проекти; проекти по ликвидиране  последствия от аварии; мониторинг на аква-средата, биоразнообразието и подновяване на изчезнали видове и популации .
- технологии за избвличане и абсорбиране по химичен начин  на сяроводород, тежки метали, живак, радиация, нефтопродукти. 
 4/    Тръбопроводът да се управлява и подчинява на Европейското законодателство за норми , мониторинг и управление на  екологията и охраната на околната среда.