Становище на Зелената партия относно задължителността на ваксинацията в България

 

През последните години в световен мащаб се появяват все повече научни изследвания и случаи от практиката, които налагат да се преразгледа отношението към безопасността на ваксините. България е една от малко страни в Европа, където те все още са изцяло задължителни.

 В почти всички страни от Европа, ваксинирането не е задължително, а препоръчително, тъй като се спазва принципа на информираното съгласие.

 Конвенцията за защита правата на човека и човешкото достойнство във връзка с прилагането на постиженията на биологията и медицината, приета от Съвета на Европа и ратифицирана от България през 2003 г., гласи:

 „Всяка интервенция, свързана със здравето, се извършва само със свободното и съзнателно изразено съгласие на заинтересованото лице. Това лице получава предварително необходимата информация за целта и естеството на интервенцията, както и за произтичащите от нея последствия и рискове. Заинтересованото лице може свободно да оттегли съгласието си във всеки един момент.”Действащата в момента разпоредба на чл. 58 от Закона за здравето отнема правото на свободен избор на българските граждани. 

Едновременно с това е факт, че немалка част от населението е на ниско образователно равнище и в тежко социално положение, което практически ги изключва от обществения живот. Също така е недостатъчно високата отговорност на държавата и здравоохранителните органи по изпълняване на своите задължения за информиране на населението относно фактите, касаещи тяхното здраве, а също и организацията на здравеопазването, като цяло. Всичко това може да доведе до изключително опасни последствия, ако бъде рязко променена съществуващата нормативна база,  касаеща ваксинирането на населението.

 Затова изхождайки от:

  Убеждението, че България принципно трябва да върви, по примера на Европа, в посока намаляване задължителността на ваксинирането;

-   Необходимостта да се съобразява с реалната социална, образователна и икономическа ситуация;

 Зелената партия предлага да се започнат консултации (под формата на кръгла маса) под егидата на Министерството на здравеопазването,

 с участието на всички заинтересовани граждански структури, които да набележат основните етапи и необходими действия към един постепенен преход към дерегулация на задължителното ваксиниране в България.

 НИС на ЗП