Декларация на Зелената партия

 

Зелената партия е категорично против прекратяването на мораториума върху продажбата  на земя на чужденци докато не бъдат въведени законови и икономически предпоставки, които:

-            Да не допуснат масово и неконтролируемо изкупуване на българска земя от чуждестранни граждани;

-            Да не  допускат монополизация на собствеността върху земята;

-            Да спрат процесите на разоряване на българските земеделци и дистанцирането им от българската земя.

Тези цели трябва да бъдат постигнати чрез незабавното въвеждане на следните мерки:

 І. Контрол върху сделките за покупко-продажба на земя

  1. 1.Притежанието и продажба на земеделска земя се допуска само на физически и юридически лица имащи:

-             необходимата квалификация за нейната обработка;

-            тригодишна уседналост в страната и работа в областта на земеделието;

-            горните изисквания не важат за лица придобили земята си по наследство.

  1. 2.Размерът на земя, който може да притежава едно физическо лице е не повече от 1000 декара.
  2. 3.Регистрацията на юридическото лице, закупуващо земя, трябва да е на територията на България. Неговите собственици (включително притежателите на дялов или акционерен капитал) трябва да покриват изисквания по точка 1.
  3. 4.Размерът на земята, която може да притежава едно юридическо лице, заедно със свързаните с него физически и юридически лица е не повече от 20 хил. декара.
  4. 5.Размерът на земя, закупена от чужденци или от юридически лица, в които имат дял чуждестранни граждани в рамките на землището на една община не може да надхвърля 20%.

 ІІ. Агенция по земята

Създаване на Агенция по земята с основна задача контролиране и спазване на изискванията по предходните точки. С цел по-добро изпълнение на възложените й функции:

-            Всички сделки със земя се извършват под надзора и след разрешението на Агенцията по земята;

-            Агенцията по земята води регистър на собствениците на земя и сезира правоохранителните органи за нарушения;

-            Агенцията приема дългосрочен план за комасация на земята чрез регулация на сделките за покупко-продажба на земеделската земя.

 ІІІ. Стимулиране на българския селскостопански производител

Основна цел е промяна на модела на монокултурно селско стопанство, съчетано с все по-голяма монополизация в областта на производството. За постигането на тази цел е необходимо:

-            Концентриране на по-голямата част от Европейските субсидии върху дребните и средните производители чрез предложения от ЕС механизъм на модулация на субсидиите;

-             Целенасочено финансово и организационно подпомагане от страна на държавата за създаване на независими структури за финансиране изкупуване и пласмент на продукцията (борси, специализирани кредитни институции и др.);

-            Пренасочване на държавните и европейски субсидии към възстановяване и масово производство на традиционни за България сортове и породи.