Налице е грубо нарушаване на българското и европейското законодателство по околна среда!

Предварителните "разговори" и изразяването публично на подкрепа на проект, преди да са се произнесли компетентните органи и да се отчете мнението на обществеността, както е предвидено в ЗООС, според нас представляват елемент от поредната корупционна схема, с която българско правителство се опитва да "изтъргува" българската природа.

Напомняме, че инвеститорът, който и да е той, е длъжен още в начален етап до уведоми за инвестиционното си намерение едновременно както компетентните органи по околна среда, така и засегнатото население!

За да се спази тази определена от закона равнопоставеност на обществеността и компетентните органи:

1. Настояваме да бъде публикувана цялата информация, която е била предоставена на тази среща от страна на инвеститора;

2. Министър Бобева да публикува аргументите за обявената подкрепа, кой, кога и по каква процедура е проверил съответствието на
предложното инвестиционно намерение с всички изисквания за опазване на околната среда.

НИС на Зелена партия

 01.11.2013