П Е Т И Ц И Я

 

 

   ДО

   Г-Н БОЙКО БОРИСОВ,

   МИНИСТЪР - ПРЕДСЕДАТЕЛ    НА  РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ

   Г-Н НИКИФОРОС ДИАМАНДОУРОС

   ЕВРОПЕЙСКИ ОМБУДСМАН - СТРАСБУРГ 

   КОМИСИЯТА  ПО  ПЕТИЦИИ 

   КЪМ  ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ - БРЮКСЕЛ

 

   КОМИСИЯ „OКОЛНАСРЕДА, ОБЩЕСТВЕНОЗДРАВЕИБЕЗОПАСНОСТНАХРАНИТЕ

   КЪМ  ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ - БРЮКСЕЛ

 

   ГЕНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЯ

  ОКОЛНАСРЕДАНА ЕВРОПЕЙСКАТАКОМИСИЯ – БРЮКСЕЛ

 

   УВАЖАЕМИ  Г-Н  МИНИСТЪР – ПРЕДСЕДАТЕЛ,

   УВАЖАЕМИ  Г-Н ДИАМАНДОУРОС

   УВАЖАЕМИ ДАМИ  И  ГОСПОДА ,

 

            Ние долуподписаните членове на Инициативния комитет, подкрепяни от български граждани, солидарни с гражданската инициатива: ”Край на унищожаване на природата в Европа”, изразяваме огромното си възмущение от безбройните провинения на министър Нона Караджова и  цялото ръководство на Министерството  на околната среда и водите на Р. България. Над три години с действия и бездействия ръководството на МОСВ  допусна:

 1. В нарушение на  Закона за подземните богатства и Договора за предоставяне на концесия за добив на варовик от кариера „Великан”, без промяна на предназначението на земята, върху която се извършва добива (чл.9, ал.2, т.17 от Договора за предоставяне на концесия) и без да е проведена процедура по оценка въздействието върху околната среда (чл.4 от Договора за предоставяне на концесия), фирма „Каолин”АД безнаказано  унищожава околната среда и частната собственост на жителите на гр.Меричлери. Така се създадоха предпоставки за унищожаване на могили от римо-тракийската епоха, както и замърсяване на питейната вода с канцерогенния елемент арсен, което създаде огромен риск за здравето и живота на жителите от региона. За сведение от две години и в момента над 2000 меричлерци се снабдяват с питейна вода от водоноски, както сигурно са се снабдявали в миналото по време на чума.
 2. Фирма „Горубсо Кърджали”АД да  монтира незаконно основните съоръжения на злато добиващата цианидна инсталация, без да е извършена процедура по оценка въздействието върху околната среда (ОВОС) и без строително разрешение, с което се създадоха предпоставки за поражения на околната среда  на територията на община Кърджали, както и застрашаване здравето и живота на жителите на гр.Кърджали и селата Вишеград и Оствица.   
 3. В грубо нарушение на българското и европейско законодателство, без да бъде проведена процедура по  оценка на въздействие върху околната среда и здравето на хората германската компания „Аурубис” в Пирдоп преработва меден концентрат и произвежда сярна киселина, като излага на реална опасност живота и здравето на гражданите от регион Средногорие. Заради  дейността на тази фирма Република България търпи поредната наказателна процедура за нарушаване Директивите на ЕС по отношение  замърсяването  на въздуха със серен диоксид.
 1. Без ОВОС в Ракитница (Ст.Загора), Хаджидимитрово (община Тунджа), Баня (Разлог), Стожер (Добрич), Драгушиново (Самоков)  и др. да се  подпишат  договори за изграждане на регионални депа за битови отпадъци.                                                                
 2. Без  издадено  и  одобрено  Комплексно разрешително, Канадската компания „Дънди прешъс металс” да добива  злато  в района  на  Крумовград  и  Челопеч, като извършва огромни нарушения, унищожавайки природата и застрашавайки живота и здравето на жителите на двата региона, зауствайки с арсенов концентрат местните реки.
 3. Забавето на транспонирането на Директива 2008/98/ЕО относно битовите отпадъци стана повод за започване на дело в Европейския съд.
 4.  Да се спре експлоатацията на 124 нерегламентирани сметища, които трябваше да бъдат затворени до 16.07.2009 г. поставят страната в риск от ново съдебно дело срещу България от Европейската комисия. Тези сметища не само, че продължават да се експлоатират, но дори няма и проекти за рекултивация.
 5. Пропиляването на средства от Европейски фондове по Оперативна програма ”Околна среда” за реализиране на проекти провокира силно гражданско недоволство.                                                             
 6. Въпреки обществените протести, подкрепа на унищожителните за България инвестиционни намерения за добив на шистов газ чрез фракинг.
 7. Вандалско унищожение на пясъчни дюни и презастрояване на Черноморското крайбрежие.
 8. Отмяна на Наредба №7 за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда, с което се прокараха частни инвеститорски интереси на приближени до управлението фирми.
 9. Неефикасен контрол  върху вредните емисии, отделяни при работата на ТЕЦ.
 10. Изграждане на завод за производство на „биогорива” от гуми и пластмаса в района на област Ямбол без процедура по ОВОС.
 11. Продължаване практиката без ОВОС да се издават разрешителни за работа на кариери и рудници.
 12. Включване на служители на МОСВ в Комисията за контрол на концесиите, които срещу възнаграждения в размер на над 200 хил.лв. да манипулират решенията й според политическата поръчка
 13. Облагодетелстване на обръч от частни фирми около ръководството на МОСВ.

УВАЖАЕМИ  Г-Н  МИНИСТЪР – ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ  Г-Н ДИАМАНДОУРОС,

УВАЖАЕМИ ДАМИ  И  ГОСПОДА ,

Във връзка с горе изнесеното настояваме незабавно да бъдат освободени от заеманата длъжност  министър на околната среда и водите и цялото ръководство на министерството. В противен случай си запазваме правото да изразявaме гражданската си позиция, като преминем към гражданско неподчинение в различни райони на страната. Ние сме се посветили на каузата по опазване на красивата българска природа  и нямаме право да я оставим след себе си  ограбена, с отровени почви, води и  въздух!

              Инициативен  комитет:

Емил Георгиев,  Aлександър Каракачанов, Явор Гечев , Руслана Стефанова ,  Рая Петкова, Максим Митев, Румен Николов-Бургас , Иво Георгиев-Видин , Кънчо Симеонов-Димитровград, Петър Андреев-Хасково, Камен Арсов-Перник, Ана Димитрова-Ст.Загора, Пепа Кунинчанска-Тетевен, Александър Сурталов-Варна, Веселин Кирязов-Бургас, Ивайло Китов-Велико Търново, Димитър Димитров-Ямбол, Иван Бонев, Станислав Косаков, Владимир Дичев -Варна, Ради Радев-Варна, Петя Чолакова-Златица.