УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БАРОЗУ,

 Вероятно сте информиран от  правителството на Р България, че в гр. София беше разработена Интегрираната система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община (СО). При нея се предвижда производството на 154 000 т годишно RDF брикети. RDF брикетите, съгласно европейското и българското законодателство, Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и Наредба 3 за класификация на отпадъците, са също отпадъци с код 19 12 10. Това означава, че при изгарянето им трябва да се спазват всички изисквания на ЗООС, ЗУО, Наредба 6/2004 за изгаряне на отпадъци, и Директива 2000/76/ЕС. Като отпадъци, те могат да бъдат изгаряни в инсинератори, пещите на циментови заводи и топлофикации. В последните два случая, пещите трябва да са оборудвани с филтърни системи и устройства за поддържане на постоянна висока температура и да отговарят на изискванията за изгаряне на отпадъци. В България има само един циментов завод, отговарящ на изискванията за изгаряне на отпадъци. По принцип циментовите заводи не искат да изгарят отпадъци, защото се получават много съединения на сярна основа, които влошават качествата на произведения цимент.

В разработената Интегрирана система, която беше представена от Столичната община през 2010г. в ЕК се предвиждаше RDF брикетите да бъдат изгаряни в циментовия завод в гр. Девня. За транспортирането на тези 154 000 тона RDF брикети ежедневно трябва да пътуват всеки ден 36 дванадесеттонни камиона по 1000 км (500 км-на отиване и 500 км на връщане). Последното е очевидно икономически нецелесъобразно.

В коригираната Интегрирана система, внесена в ЕК в края на 2011г,. Столичната община подкрепена от Министерството на околната среда и водите (МОСВ) има намерение да изгаря RDF брикетите в пещите на Топлофикация – София.

Топлофикация-София няма съоръжения, които да са пригодни за изгаряне на отпадъци. Следователно ще трябва да бъдат построени нови инсталации, пригодни да изгарят отпадъци или да бъдат преустроени част от съществуващите, за да отговарят на изискванията. И в двата случаи ще трябва да бъдат вложени допълнително инвестиции от порядъка на 100 до 200 милиона евро, а може би повече. При изгарянето на RDF брикетите в пещите на ТЕЦ се получава остатъчен отпадък от горенето. Последният се състои от две части: твърд отпадък - пепел от пещите - 10-20% от количеството на изгорените брикети (15 400 ÷30 800 тона годишно), който може да бъде депониран в обикновени сметища и твърд отпадък - финна пепел от филтърните системи – 5% (7 700 тона годишно), който е опасен отпадък и трябва да се събира в специални контейнери и да се складира на сметища за опасни отпадъци.

Съгласно по-горе цитираните нормативни документи СО трябваше да разработи ОВОС на коригираната Интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столичната община, в който да бъдат включени етапа на изгаряне на отпадъци (RDF брикети) в Топлофикация-София и депонирането на остатъчния отпадък след изгарянето им. ОВОС би трябвало да даде отговор как точно ще бъде реализирано изгарянето в новопостроени инсталации и съоръжения или в преустроени съществуващи, както и на депонирането на опасния отпадък от горенето. При общественото обсъждане на ОВОС, обществеността би могла да се запознае с всички рискове и опасности, които я заплашват при изгарянето на отпадъците и в какви норми са емисиите на вредните вещества,  излъчвани в атмосферата.

Това обаче, не е извършено от Столичната община и в нарушение на законодателството и с благословията на МОСВ, в Европейската комисия (ЕК) е изпратен проект на коригирана Интегрирана система, която има за цел да заблуди членовете на комисията и лично Вас.

Нека накратко разгледаме икономическата страна на предложения вариант в коригираната Интегрирана система за управление на битовите отпадъци на СО:

-изграждане на Завод за правене от отпадъците на RDF брикети-180 милиона евро;

-разходи за транспорт на RDF брикети до Топлофикация-София на 20 км зависи от цената на горивата;

-разходи за построяване на нови пещи или преустройство на съществуващите пещи на Топлофикация София, за да отговарят на изискванията за изгаряне на отпадъци-200 до 300 милиона евро;

Или общо от 380 до  480 милиона евро.

Зелената партия е принципно против изгарянето на отпадъците! Но след като ЕК е подкрепила предложената от СО технология за изгаряне на отпадъците, защо не се построи завод за изгаряне на отпадъци (инсинератор), който ще струва под 300 милиона евро и няма да има транспортни разходи.

При отпадането на разходите за транспорт и междинната фаза на производство на RDF брикети, текущите разходи по експлоатацията ще намалят чувствително, а това ще се отрази на цената на преработване на 1 тон отпадъци и съответно върху размера на плащанията от гражданите. Разликата в цената ще бъде най-малко трикратна!

От екологична гледна точка ние сме силно обезпокоени от последните действия на СО и МОСВ, които се извършват непрозрачно, тайно и скрито от гражданите. Нито  на страницата на СО, нито на страницата на МОСВ, нито някъде в медиите може да бъде открит и ред относно съдържанието на коригирана Интегрална система, която се твърди, че е изпратена в Европейската комисия.

Зелената партия смята, че СО в съглашение с МОСВ, са решили да изгарят отпадъците (RDF брикети) в съществуващите пещи на Топлофикация-София, без да бъдат преустроени за изгаряне на отпадъци, за да отговарят на законите и наредбите за изгаряне на отпадъци. С коригирана Интегрирана система, те би трябвало да поискат от Европейската комисия още между 200 и 300 милиона евро за инвестиции в Топлофикация-София. Но това не е направено и тъй като СО няма толкова пари, а правителството не може също да предостави такива суми, то следва, че такова преустройство няма да бъде извършено.

Резултатът от това ще бъде пагубен за живеещите в София. Топлофикация-София е почти в центъра на града (на около 500 метра) и разположена в най-ниската му част. София е  разположена в котловина с голяма инверсия. Газообразните емисии излъчвани от Топлофикация-София и в момента се стелят над града. Старите жители на града много добре помнят какво беше, когато за гориво се използваха въглища. Същото ще бъде и с емисиите, излъчвани в атмосферата, от изгарянето на отпадъците (RDF брикети), които са силно отровни, съдържащи диоксини и фурани и още множество съединения на хлорна основа. Те ще се разпрострат върху цялото софийско поле.

Последствията от това ще бъдат катастрофални и за природата и за хората!

Уважаеми господин Барозу,

Обръщаме се към вас с молба, вашите колеги да проверят изнесената информация в настоящето писмо и след като се убедите в достоверността й, да не внасяте в ЕК предложението на Столична община и МОСВ на коригираната Интегрирана система за приемане и отпускане на средства. Това може да се извърши само след като Топлофикация София се приведе в съответствие с изискванията за изгаряне на отпадъци (RDF брикети) или се вземе решение за построяване на Завод за изгаряне на отпадъци (инсинератор).

Зелената партия ще продължи да информира българската граждани относно заплахите за тяхното здраве, вследствие неадекватните действия на властите по въпроса с третирането на отпадъците. Искрено се надяваме, ЕК във Ваше лице да вземе отговорни решения, с оглед опазването здравето и живота на хората, а също така и на техните икономически интереси.

 

София                                                             Александър Каракачанов

20.02.2012г.                                                  Председател на ПП „ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ”