ОТ: ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА ОТ СЕЛАТА ПОПИНЦИ, БАНЯ И БЪТА, ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ И ЧЕТИРИДЕСЕТ И ОСЕМ НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ БРАНШОВИ, ПРИРОДОЗАЩИТНИ И ПРАВОЗАЩИТНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ИЗЯВЕНИ ОБЩЕСТВЕНИЦИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА
ЖАЛБА
14.06.2011г.
ДО
КОМИСИЯТА ПО ПЕТИЦИИТЕ В ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
ЕВРОПЕЙСКИЯ КОМИСАР ПО ОКОЛНА СРЕДА
ЕВРОПЕЙСКИЯ КОМИСАР ПО ИКОНОМИЧЕСКИТЕ И ВАЛУТНИ ВЪПРОСИ
ЕВРОПЕЙСКИЯ КОМИСАР ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА Р БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА Р БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
МЕДИИ
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Моля да вземете отношение по нашата жалба във връзка с безнаказаното замърсяване на околната среда през последните 20 години от медодобивния комбинат Асарел Медет в България. В резултат на дългогодишната дейност предприятието периодично изпуска тежки метали и реагенти в басейна на река Луда Яна. Правителствата на България от двадесет години не обръщат внимание на провеждания системен Еко геноцид спрямо населението живеещо по течението на реката.  Хората ползват питейна вода от кладенци разположени върху терасата на силно замърсената река „Луда Яна”, обработват и поливат земеделските си земи със същите замърсени води.
Ние, представители на засегнатото население и неправителствени организации молим да бъде назначена арбитражна комисия от независими български и чужди експерти, геолози, инженер-геолози, хидрогеолози, която да направи експертна оценка за ефективността на цялостния работен проект на Комбинат Асарел Медет и неговото изпълнение. Искаме и да обследва р. Луда Яна и притоците и, прилежащите земеделски земи и се произнесе за  необходимите действия на правителството и комбината за да се спази европейското и българско законодателство. Обосновката за нуждата от независима експертна оценка е следната:
Истината е известна на цялата общественост. Отровите изпускани от Комбината „Асарел” постепенно са изменили целия химичен състав на почвите, повърхностните и подземни  води и на биологично разнообразие в долината на  река Луда Яна. Проектно не са решени въпросите на дренирането на дъждовните, технологичните и дори отпадните битови води в Комбината. В резултат трите реки в обхвата на комбината – Асарелска, Панова и Люлековица - притоци на Банска Луда Яна, биват замърсявани непрекъснато от изтичане на разтвори и окиси на тежки метали, химикали и реагенти. Друг проблем са и залповите замърсявания, като само за 2010 година предприятието два пъти залпово замърси реката безнаказано. /Приложение 1/ Основните проблеми при експлоатацията на комбината които не са решени са:
1.                  Реките Панова и Асарелска, притоци на Банска Луда Яна непрекъснато се замърсяват от минната дейност на рудника и Обогатителната фабрика /ОФ/ „Асарел” и прилежащите и обекти – пътища, площадки, транспортни машини, съоръжения, спомагателни, промишлени и обслужващи цехове.  На тях няма изпълнени мероприятия и пречиствателни съоръжения.
2.                  Частта на микробиологичната инсталация, отвала от окисни и извънбалансови руди, са с обем от няколко десетки милиона тона руда. В основата на отвала не са изпълнени никакви хидрогеоложки и инженер-геоложки изолационни мероприятия за избягване на дренирането в почвите на технологично киселите води с богати на метали разтвори от мед, желязо, манган, също реагенти и др.  В резултат на безпрепятственото дрениране на технологичните води, от 20 до 25% от денонощния и годишен баланс се губят – дренират под закислявания отвал и изтичат в локални пукнатини и разломи  неконтролируемо. По стария проект денонощната циркулация на тези технологични води е 5000 м куб. м., а по новия проект са 10 000 куб. м.? Всеки може да направи сметка какви сериозни количества кисели и набогатени води се дренират и замърсяват всеки ден, 365 дена в годината, 20 години наред.
3.                  Поради изменение на кондициите, тоест изземане на руди с по - високо съдържание за обогатяване, а изхвърлянето на по бедните, като окисни и извънбалансови руди за микробиологично изслужване, се увеличава обема на самия отвал. В резултат на ограничените теренни възможности на окисния отвал за микробиологично излужване, увеличения обем създава  сериозни условия за изменение на ъгъла на откосите на отвала. Районът,  в който се намира отвала е с очевидно неустойчив  ъгъл на откоса, което води до формирането на чести непредвидими свличания и порои, свързани в изнасяне на глинесто-праховите компоненти  при силни дъждове. В такива случаи възникват тежки промишлени аварии и замърсявания на река Асарелска и Луда Яна, както два пъти се случи само за 2010г. /Приложение 1/
4.                  Аварийни - залпови изпускания на флотационен пулп и меден концентрат от Обогатителната фабрика в Асарелска река, оттам в бившия язовир на АПК, превърнат от собствениците незаконно в хранилище на  минни отпадъци и директно в Банска Луда Яна.
5.                  В началото на 2011г. представители на комитетите и неправителствените организации в присъствието на евродепутата Михалис Тремополус проведохме среща с ръководството на комбинат Асарел, на която бяха обсъдени проблемите и исканията на обществеността да се изградят пречиствателни инсталации на изхода на всички замърсители в Комбината Асарел. Изпълнителния директор отказа да приеме съществуването на замърсяванията и технологични аварии с презумпцията, че Асарел е изпълнил всички проекти по опазване на околната среда, а промишлените аварии от лятото и зимата на 2010г се дължали на природни катаклизми и лоши подизпълнители. Големите залпови замърсявания директорът ги причислява към инцидентите. /Приложение 2/. Тези факти показват, че в съществуващия проект на комбината за опазване на околната среда не са предвидени такива съоръжения, които да предпазват населението от природни бедствия, залпови замърсявания и не се гарантира опазването на околната среда. Въпреки големите несъответствия между действителността и проекта, който очевидни не опазва живота и здравето на хората, МОСВ престъпно утвърди този проект. Поради тази причина поискахме работния проект на микробиологичната инсталация, за да обосновем с експертите на спокойствие причините за редовните замърсявания – лош проект, или лошо изпълнен такъв, но директора отново отказа да го предостави за свободно ползване. Това е грубо незачитане правото на засегната общност да получи исканата информация от замърсителя за състоянието на околната среда и причините за замърсяването.
Министерството на околната среда и водите /МОСВ/ услужливо пренебрегва задълженията си и не взема страната на потърпевшите граждани, които според конституцията имат право на живот в чиста околна среда. Многократно сме сезирали МОСВ за поредното замърсяване на река Луда Яна от Асарел, но единствения резултат са „проверки” и глобяване на замърсителя с незначителна сума, като в официалните комюникета се цитират твърденията и резултатите от вътрешния мониторинг на предприятието, което се явява конфликт на интереси. /Приложение 3/. Комбинат с печалба от триста милиона евро за последните три години за крупно замърсяване е глобяван със стотинки и е оправдаван напълно многократно.
Имаме основание да считаме, че последните четири правителства включително и настоящето, по престъпен начин са облагогодетелствали  Комбинат Асарел и неговите собственици, като неспазвайки задълженията си са допуснали безнаказано замърсяване на околната среда и са създали опасност за живота и здравето на хиляди европейски граждани. Неразумно е да се надяваме настоящото правителство да промени политиката си и да принуди собствениците да изградят пречиствателните съоръжения, не и след предизборните съглашения между премиера Бойко Борисов и Цоцорков – изпълнителен директор на Асарел и председател на Минната камара в България, и бивш комсомолски и партиен секретар в Асарел. Не и след демонстрираното другарско отношение на премиерът към същия Цоцорков при неотдавнашното му участие като почетен гост при откриване на разширяваната, незаконно одобрена и опасна Микробиологична инсталация и въпреки нашите основателни протести.
Протестираме спрямо незачитане правата на европейските граждани от страна на българското правителство в полза на опасни проекти на офшорки и с пълно основание настояваме Европейската комисия да задължи правителството на България да назначи арбитражна експертиза от независими български и чуждестранни експерти. Порочната практика замърсителя сам да се проверява и това автоматично да става становище на държавните контролни органи е порочно в същността си и антихуманно. За това предлагаме правителството, да потърси експертизата на инженер-геолози и хидрогеолози от Международната асоциация по инженерна геология и околна среда с представителство и в нашата страна -  Българската национална група по инженерна геология.
Надяваме се така да се осигури прозрачност, да бъде премахнат политическия чадър над собствениците на Комбинат Асарел, а предложените от комисията препоръки задължителни за изпълнение от страна на правителството и предприятието. Искаме възможно най - бързо собствениците на предприятието да бъдат заставени да спазят законодателството, да изградят нужните пречиствателни съоръжения, а опасната за околната среда Микробиологична инсталация да бъде спряна до решаване на проблемите.
Ние потърпевшите граждани организирани в Комитети от селата Баня, Бъта, Попинци и  48 неправителствени браншови, природозащитни, правозащитни организации   и изявени общественици искаме също разследване на престъпленията срещу живота и здравето на десетки хиляди човека за провеждан системен Еко геноцид, за замърсените земеделски земи, за  пропуснати ползи от некомпенсираните и унищожени 11 000 дка земи и гори от Комбината Асарел. Настояваме местното население да бъде реално компенсирано за нанесените имуществени и неимуществени вреди и пропуснати ползи.
Лица за контакти:
Инициативен Комитет Попинци - Георги Даскалов, 0878 65 03 44
Инициативен Комитет Баня – Стоян Ножделов, 0887 89 07 19
Инициативен Комитет Бъта – инж. геолог Иван Станчев, 0885 38 09 60
Асоциация на експертите по подземни богатства България -  инж. Трайко Милев, 0887 50 48 45
Национална Коалиция за Антикорупция от 32 неправителствени организации в цялата страна –      Христо Николов, 0884 00 46 66
Гражданско Движение  срещу минните замърсявания от 11 комитета и НПО организации  –                доц. Добринка Лолова, 0889 28 77 72
Национално движение „Екогласност” - Петър Пенчев, 0887 52 50 32
Зелената партия - П. Харизанова  0882 25 69 24
Гражданска инициатива за чист въздух Стара Загора – Пенка Георгиева, 0885 60 46
Душана Здравкова - Член на Европейския Парламент 2007-2009 и дългогодишен съдия -      0887 49 15 62.
Гражданско движение за борба с организираната политическа престъпност /ГДБОПП/ – Константин Дичев, 0886 96 65 83
С уважение:
Константин Дичев
ГД БОПП
Управление природни ресурси
Ул. Витоша 22, гр Нови пазар
e-mail  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
GSM: 0886 966 583